دلایل افزایش نرخ دلار

دلایل افزایش نرخ دلار

محمد حسین ادیب در یادداشتی به بیان چرایی افزایش قیمت ارز پرداخت و نوشت: رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 در همه دنیا حدودا بین 100 تا 150 درصد است ( ایران و آمریکا ندارد ) و اگر در یک کشور بیش از آن بود با افزایش نرخ دلار در آن کشور ، افزایش نقدینگی پس گرفته میشود.


تعریف نقدینگی : در ایران دو و نیم درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و ٩٧ و نیم درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست.

رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 :
کانادا : ٨4 درصد
انگلیس : ١١٩ درصد
منطقه یورو: ١٢١ درصد
آمریکا :١4١ درصد
ترکیه : 910 درصد
گرجستان : ١٣٢١ درصد
ایران : ٢٨5٣ درصد (رشد نقدینگی به ریال تا آخر خرداد ٩٨)

رشد نقدینگی در ایران به دلار :
نقدینگی ایران در سال 2005 بالغ بر 6٧ هزار میلیارد تومان بود دلار در آن تاریخ ٨٨٨ تومان و نقدینگی به دلار ٧6 میلیارد دلار بود .

نقدینگی در آخر دی ماه ٩٨؛ بالغ بر 2025 هزار میلیارد تومان بود و به نرخ امروز دلار ، نقدینگی ١6٣ میلیارد دلار است ، رشد نقدینگی در ایران به دلار نسبت به سال 2005 بالغ بر ١١4 درصد است .


عامل رشد نقدینگی در دوران احمدی نژاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی بود اما در دولت روحانی ، سود بالایی است که بانکها به سپرده پرداخت می کنند در دوران احمدی‌نژاد چاپ اسکناس 6٩٨ درصد رشد کرد و در دوران روحانی فقط ٢٩ درصد ، لذا عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی سود بالایی است که به سپرده پرداخت میشود .

به میزانی که در ایران به سپرده ، سود بالا تر نسبت به بقیه دنیا داده میشود رشد نقدینگی در ایران بیشتر از دنیا میشود و به میزانی که رشد نقدینگی بیشتر است دلار در ایران گران میشود تا آثار رشد نقدینگی را خنثی کند ، نقدینگی در ایران غیر ممکن است به دلار بتواند بیشتر از رنج دنیا که بین 100 تا 150 درصد است رشد کند.هر کس غیر از این ادعا کند با بانکداری جهانی آشنا نیست.

نتیجه گیری :
رشد نقدینگی در دنیا بین 100 تا 150 درصد نسبت به سال 2005 است در ایران به دلار نیز رشد نقدینگی ١١4 درصد است .

عامل گران شدن دلار ، سود بالایی است که به سپرده پرداخت می شود .

رشد نقدینگی با آمار بانک مرکزی در خرداد ٩٨ نسبت به خرداد ٩٧ بالغ بر ٢5 درصد بوده است و این رشد نقدینگی به فاصله کوتاهی به افزایش نرخ ارز منجر میشود .

در کشور یک تفاوت ایجاد شده که بانکها و مردم ایران آن را ندیده می گیرند ، وقتی نفت صادر میشود تصمیمات اشتباه با تاخیر های پنج تا ٨ ساله آثار خود را نشان می داد با کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، اما آثار تصمیمات اشتباه به فاصله سه ماه قابل مشاهده خواهد بود.آثار سود بالائی که به سپرده پرداخت میشود به فاصله چند ماه با افزایش نرخ ارز پس گرفته میشود .

در دوران احمدی نژاد آثار چاپ بی رویه اسکناس ٨ سال بعد، در سال ٩١ ظاهر شد، در دوران روحانی تا قبل از کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، آثار سود بی رویه به سپرده بعد از پنج سال ظاهر شد و حالا گوئی سه ماهه ظاهر میشود .

طی چهار ماهه گذشته به گزارش مرکز آمار ایران در کشور ٧ درصد تورم بوده است ، تورم ٧ درصدی پاسخی به تحریک تقاضا با سود سپرده بوده است و نرخ دلار هم خیز برداشته است ؛ نگارنده مطمئن است تورم ٧ درصدی به سبب تحریک تقاضا با سود سپرده است آماری وجود ندارد اما نگارنده حدس می زند چهار میلیون نفر از طریق سود سپرده زندگی می کنند و سود سپرده ، تقاضای مصرفی را تحریک می کند و تورم به سبب فزونی تقاضا نسبت به عرضه است ، اما مطمئن نیست در کوتاه مدت افزایش نرخ دلار به سبب پرداخت سود سپرده بوده است ، ١٩ عامل دیگر در عرضه و تقاضای دلار موثر است ، از بچه های تیم تحقیق تقاضا میشود نوسان در ١٩ حوزه دیگر را رصد و به مخاطبان کانال گزارش کنند، بقیه تحقیقات را فعلا متوقف کنید و این فقره را در ا,لویت قرار دهید.

منبع: ایران اکونومیست- دلایل افزایش نرخ دلار