تغییر متغیرها در نرخ ارز

تغییر متغیرها در نرخ ارز

مجید شاکری با بیان این مطلب تصریح کرد: برای مثال در صورتی که ریسک‌های متفاوت نسبت به آینده و انتظارات تورمی فعلی را هم نداشتیم، هیچ‌کدام از روش‌هایی که برای محاسبه نرخ ارز استفاده می‌شود، نمی‌توانست حتی نرخ ارز کنونی را پیش‌بینی کند، چراکه متغیرهای سیاسی نیز در نرخ ارز اثرگذار هستند.

وی درباره اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی بیش از یک اوراق صرفا ارزی است، چراکه قیمت آن تحت تأثیر ارزش نفت و شرایط حاکم بر قیمت نفت متغیر است. همان گونه که شاهد هستیم، قیمت نفت در حال حاضر به دلیل شرایط کرونا در کمترین حد خود قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: اگر روزی بنا باشد ابزار ارزی در ایران ایجاد شود، باید از کوتاه‌مدت به بلندمدت شرایط اقتصادی را در آن تحلیل کرد. برای مثال در صورتی که بخواهیم بازار آتی ارز را تشکیل دهیم، باید تحلیل‌ها از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، مانند یک هفته آغاز شود و سپس با لحاظ کردن شرایط مختلف، به صورت ماهانه و به مرور تحلیل‌های بلندمدت‌تری را در نظر گرفت.